Nytt fag: Anleggsrørlegger

Venter på ny fagopplæring

Svangerskapet for et norsk anleggsrørleggerfag er godt på vei. Fødselen er ventet høsten 2016, men mye arbeid gjenstår fortsatt før forløsningen kan komme.

Av Odd Borgestrand – anleggsmaskinen@mef.no

Kompetansesjef Fred Arild Gyldenås i Maskinentreprenøres Landsforbund opplyser at kompetanseplattformen nå på nærmeste er klar. Et utkast er nå ute på «høring» blant aktuelle organisasjoner og interessenter til faget. «Høringsuttalelsene» skal behandles i slutten av oktober og Gyldenås håper å ha en søknad klar til departementet før jul.

Annonse

– Søknaden er planlagt sendt til Utdanningsdirektoratet før nytt år. Det faglige råd for bygg- og anleggsteknikk vil deretter få søknaden oversendt til vurdering og kommentarer – før den igjen går tilbake til direktoratet for videre behandling med godkjenning eller avslag, sier Gyldenås

Planer og struktur

Han mener det er svært viktig at ressursgruppa nå utvikler læreplaner og bestemmer hvilken struktur MEF og partnerne i gruppa nå ønsker for fagutdanningen. Alternativene ser ut til å være et fireårig løp med to pluss to, eller et særløp med et år på skole og tre år i bedrift.

-Det viktigste for meg er hva MEFs medlemsbedrifter mener om dette. Med et særløp får våre bedrifter svært unge mennesker inn i bedriften, og det kan være en utfordring å få en 17-åring i forhold til blant annet HMS.

-I utgangspunktet tenker vi en utdanning på videregående skole. Når dette er i boks vil vi gjerne utvide også til en fagskoleutdanning for å bygge lederkompetanse innen VA. Når vi får aksept for VA-faget fra Departementet kan vi starte planleggingen av fagutdanning som påbygging, sier Gyldenås videre.

I tillegg til MEF deltar representanter fra Fagforbundet, NRL, NCC Construction AS, Olimb Group, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, (EBA), Ulefos Esco, VA teknik AS og Rolfs Graveservice AS i arbeidsutvalget.

Fagforbundet representerer offentlig sektor og skal blant annet arbeide inn mot Norsk Vann og KS, slik at signaturen på søknaden også kommer fra den offentlige sektoren. Gyldenås mener det er en forutsetning med et bredt sammensatt utvalg for å utvikle et godt fagkurs for VA.


Faget

Anleggsrørleggerfaget har grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområder. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen.

Anleggsbransjen er i stadig utvikling, med nye maskiner, utstyr og arbeidsmetoder. Arbeidsoppgavene må ofte utføres i vanskelig terreng, og det er derfor viktig å ta vare på sikkerheten, både for seg selv og for andre.

Fullført og bestått opplæring fører til fagbrev. Om yrkestittel blir anleggsrørlegger eller noe annet er ikke avklart ennå. Anleggsrørleggerfaget er tenkt å bestå av seks hovedområder.

Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng. Her handler det om planlegging, stikking og nivellering, HMS og grøfter, rør og rørdeler, vannbehandling og avløpsrensing, drift og vedlikehold og generell bransjelære.

Gyldenås har en drøm om å sikre 20-30 studieplasser det første året. Det årlige behovet i MEFs medlemsbedrifter er på om lag 80-100. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, NRL har også gitt klar beskjed om at det er behov for VA-rørleggere i deres sektor. I tillegg er det et stort behov også i offentlig sektor.

Sammen med RIN og SSTT Peer Christian Nordby i Olimb Group, er medlem av arbeidsgruppen og ivaretar interessene som Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) har i dette prosjektet.

-Jeg har sett at det har vært mangel på opplæring helt siden jeg inspiserte rør for 30 år siden, og det er viktig at vi nå kan komme i gang med en formell faglig opplæring også for VA-rørleggere, understreker Nordby. For en VA-medarbeider er et kompetansebevis viktig, og det er med å styrke faggruppens status.

Dette er en yrkesgruppe som forvalter milliarder av kroner i norsk infrastruktur. Jeg er opptatt av å gi medarbeidere i norsk vannbransje den yrkesstolthet de fortjener, og samtidig bidra til at kompetansen blir enda høyere. Her er det ofte snakk om meget dyktige praktikere, understreker Nordby.

-Som entreprenører får vi nye og krevende oppgaver innen drift og vedlikehold. Vi får tilbakemeldinger på at VA-kompetansen er for svak med dagens ADK-kurs. Med den teknologiutviklingen og den mengden av oppdrag som vil komme innen VA i tiden framover trenger vi sterkere kompetanse og flere fagarbeidere, mener Gyldenås og Nordby.