Statens vegvesen lyser ut driftskontrakter for over fire milliarder kroner

Statens vegvesen tester ut nye kriterier for tildeling av kontrakter, i tillegg til pris. Sju kontrakter fra Stavanger i sør til Alta i nord er nå på vei ut i markedet.

Kontraktene omfatter drift og vedlikehold av totalt 3120 kilometer riksvei i Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Innlandet og Viken. Perioden er fem år, med mulighet til tre års forlengelse. I løpet av våren signeres kontrakter som representerer en omsetning på over fire milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Tester nye kriterier

I fjor skjerpet Statens vegvesen kravene til klima og miljø i alle kontrakter. Fortsatt er det prisen som avgjør konkurransen om de fleste kontraktene, men Statens vegvesen tester også ut kontraktsformer hvor klimakutt og entreprenørenes oppdragsforståelse teller med i vurderingene.

Annonse

Den nye driftskontrakten for området Gjøvik – Romerike ble lyst ut allerede i høst, og her konkurrerte entreprenørene blant annet om gode arbeidsvilkår og om lavere klimaavtrykk – i tillegg til pris. Mesta gikk av med seieren og hadde det beste tilbudet, både for pris, reduksjon i CO2-utslipp og arbeidsvilkår for egne ansatte og underleverandører. Nå skal Statens vegvesen og Mesta jobbe sammen for å konkretisere det endelige innholdet i kontrakten.

Øker verdien for samfunnet

– Pris vil fortsatt være viktig for hvem som får kontraktene for drift og vedlikehold av riksveiene. Samtidig er Statens vegvesen opptatt av å jobbe sammen med entreprenørene for å øke verdien for de som bruker veien og for samfunnet. Det gjør vi ved å invitere bransjen til å konkurrere om å kutte utslipp og ved å stille krav som sikrer det seriøse arbeidslivet, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Det skal også åpnes for å ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder underveis i kontraktsperioden, og for å belønne entreprenører for innovasjon.

For å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping har Statens vegvesen inngått en samarbeidsavtale med Skatteetaten. Avtalen innebærer at alle leverandører og underleverandører må gi Statens vegvesen innsyn i skatte- og avgiftsmessige forhold.

Klimakrav skal gi utslippskutt

Alle nye driftskontrakter skal ha skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp. Entreprenøren skal måtte ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og rapportere på drivstoff og energiforbruk. For maskiner og store kjøretøy er det foreløpig vanskelig å unngå klimautslipp, men om lag en femdel av klimautslippene fra veidrift kommer fra personbiler, hvor det mulig å finne grønnere løsninger, ifølge veivesenet.

– Statens vegvesen er veldig imponert over hvordan bransjen har svart på våre utfordringer, og over den kreativiteten entreprenørene viser for å finne nye og mer klimavennlige løsninger. Med lengre kontrakter og tettere samarbeid ligger det til rette for å investere både i utstyr og kompetanse, sier Laksforsmo.

Direktør Bjørn Laksforsmo mener asfaltbransjen er et strålende eksempel på hvordan entreprenørene ikke bare tilpasser seg nye klimakrav, men leverer bedre og raskere enn forventet. Her skal klimavekting ført til 13 prosent reduksjon i CO2-utslippene fra 2020 til 2021. I årets konkurranse skal antall kontrakter med klimavekting tredobles.

Nye kontrakter underveis

Totalt sju nye kontrakter trer i kraft 1. september 2022.

  • Kontrakten for Gjøvik – Romerike er i konkretiseringsfase, og det forventes at kontrakten signeres i mars.
  • Driftskontrakten for Østfold – Follo har tilbudsfrist 21. februar.
  • Driftskontraktene for Drammen og for Nord-Troms og Alta har 17. mars som frist for å levere tilbud.
  • Driftskontraktene for Nordmøre, Romsdal og Oppdal og for store deler av Rogaland har tilbudsfrist 31. mars.
  • Siste tilbudsfrist for de nye femårskontraktene er 4. april. Området her er Hardanger og Sogn.

Flere riksveikontrakter

Fra høsten 2022 skal over halvparten av riksveinettet dekkes av rene riksveikontrakter. Før innføring av regionreformen 1. januar 2020 var det felles driftskontrakter for statlige og fylkeskommunale veier, og siden da er de gamle felleskontraktene gradvis avløst av nye kontrakter for hver av veieierne, heter det i meldingen.

I 2023 skal det komme nye driftskontrakter for Øst-Finnmark, Sør-Troms, Ofoten, Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal og deler av Telemark. I tillegg til noen geografiske endringer, kan det bli justeringer som følge av at Nye Veier AS overtar drift av enkelte riksveistrekninger.

De nye kontraktene som trer i kraft høsten 2023, lyses ut til høsten eller tidlig i 2023.