Taggede innlegg myr

Ny metode for kartlegging av norske myrer

Det rådgivende ingeniørselskapet Cowi har utviklet en ny metode for kartlegging av myr og dens karbonlager og verdi. Georadar og kjerneprøver spiller en sentral rolle i metodikken.

Foreslår forbud mot nedbygging av myr

På bakgrunn av anmodningsvedtak i Stortinget foreslår Miljødirektoratet et forbud mot nedbygging av myr for å redusere klimagassutslippene og ivareta truede arter.