Slutt på lokal godkjenning

 

Fra kommende nyttår er det nok å sende en erklæring til kommunen. Så snart den er sendt kan du starte maskinene. Se hvordan sentral godkjenning blir viktigere enn før.

 

Lokal godkjenning for ansvarsrett opphører 1. januar 2016.

Erklæring

– Fra nyttår skal foretakene i stedet sende en erklæring til kommunen om at de påtar seg ansvar i byggesaken. Samtidig skal den sentrale godkjenningsordningen styrkes, opplyser Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Fra årsskiftet skal kommunene ikke lenger saksbehandle søknader om ansvarsrett i byggesaker. Erklæringene fra foretakene skal heretter kun arkiveres hos kommunen.

Tilsyn

Kommunene blir oppfordret til å føre tilsyn med at kvalifikasjonskravene for ansvarsrett er oppfylt.

– Foretaket får ansvarsrett i tiltaket når erklæringen er sendt kommunen. I erklæringen som sendes kommunen bekrefter foretaket at de påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for arbeidet de skal utføre. Erklæringen skal sendes inn før arbeidet starter, men arbeidet kan starte umiddelbart etter at erklæringen er sendt. Foretaket påtar seg ansvar med en gang etter at erklæringen er sendt til kommunen.

Overgang

Det er ikke gitt noen overgangsordninger når lokal godkjenning erstattes med egenerklæringer fra årsskiftet.

Dermed blir både nye ansvarsretter og endring av ansvarsretter i pågående byggesaker berørt av overgangen.

Direktoratet for byggkvalitet utarbeider et eget skjema for erklæring av ansvarsrett, og oppdaterer ByggSøk med nytt regelverk. Dette vil være klart før endringen trer i kraft.

Prioritert

Kommunen skal føre tilsyn med at kvalifikasjonskravene for erklæringen er oppfylt. ­Dette blir et eget fokusområde for det kommunale tilsynet i perioden 2016-2018.

I tillegg skal kommunene føre tilsyn med produktdokumentasjon. Direktoratet vil utarbeide veiledning om tilsyn innen de prioriterte områdene før reglene trår i kraft.

– Sentral godkjenning skal være et kvalitetsstempel som gir konkurransefortrinn

Sentral

For å kompensere for at kommunene ikke lenger skal forhåndsgodkjenne kompetansen til foretakene, styrkes den sentrale godkjenningsordningen, sier DiBK.

Stortinget vedtok 12. juni en endring i plan- og bygningsloven som gir hjemmel for forskrifter til å stille andre krav enn rent faglige kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning.

Dette skal gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten til sentralt godkjente foretak. De nye kravene kan blant annet innebærer at det stilles krav om betalt skatt og moms og ryddige HMS- og lønnsforhold.

Deles

Denne informasjonen skal kunne deles mellom offentlige instanser, uten at det pålegger foretakene mer arbeid.

Fra årsskiftet gjøres det også enkelte endringer i godkjenningsområdene slik at den sentrale godkjenningen er bedre tilpasset den faglige kompetansen i foretakene. Seriøsitetsvilkårene gir oppdragsgivere en trygghet for at foretaket driver økonomisk forsvarlig og har gjennomføringsevne i byggeprosjekter.